FURS vprašanja in odgovori

Izdaja in davčno potrjevanje računov za rezervacije na tujih portalih

(Booking, AirBnB, Tripadvisor in podobni)

Vprašanje 313: Ali mora sobodajalec v primeru, ko plačilo storitev po rezervacijah na portalu airbnb ali booking.com prejme od podjetja airbnb ali booking.com, stranki izdati davčno potrjen račun? (3. 5. 2018)

Če gost plača nastanitev z gotovino ali pa negotovinsko z univerzalnim plačilnim nalogom na TRR portala, portal pa tako prejeti znesek nakaže na TRR sobodajalca, se šteje, da sobodajalec prejme plačilo računa s strani gosta na način, ki se po ZDavPR šteje za plačilo z gotovino (ker ni izpolnjen pogoj neposrednega nakazila). V takem primeru mora sobodajalec zagotoviti, da je gostu izdan račun za nastanitev v nepremičnini, ki se nahaja v Sloveniji, in ga davčno potrditi.

Vir FURS vprašanja in odgovori (PDF)

eTurizem - Prijava gostov po novem

Poročanje na Ajpes

Od 1. decembra 2017 se bo spremenil način pošiljanja prijav gostov (Policija), poročanja o mesečnih in letnih statistikah za SURS (Statistični urad) ter poročanje o turistični taksi (Občine in LTOji). Vse naštete evidence se bodo po novem vodile preko spletnega servisa na Ajpesu. Potrebno bo dnevno poročanje podatkov o nočitvah gostov ter mesečno poročanje podatkov za statistiko. Za poročanje bo najprej potreben vpis v Registru nastanitvenih obratov (RNO). 

Aplikacije iGost je že prilagojena smernicam katere predpisuje AJPES in njihov spletni servis eTurizem. Nova verzija iGost bo objavljena takoj, ko bo možno na Ajpes pošiljanje prijav gostov po novem sistemu.

 

AJPES bo v skladu s 15.b členom Zakona o gostinstvu in 2. členom Pravilnika o registru nastanitvenih obratov s 1.12.2017 vzpostavil in upravljal Register nastanitvenih obratov (v nadaljevanju: register), v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti (v nadaljevanju: zavezanci) vpisujejo nastanitvene obrate.

 

Nastanitveni obrati so:

 

 • gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi),
 • prostori za goste pri sobodajalcih,
 • kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in marine.

 

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

 

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo v prehodnem obdobju podatke o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov), začeli poročati prek spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO, torej od 1. 1. 2018 dalje.

 

AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil spletno aplikacijo eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.

 

Po novem se bodo podatki poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

 

Izvajalci nastanitvene dejavnosti:

 

 • dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah - najpozneje v 12 urah po prihodu gosta,
 • mesečno poročajo statistične podatke - za pretekli mesec.

 

Vsebina podatkov, ki se bo poročala prek spletnega portala AJPES, je opredeljena v Zakonu o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), način in vsebina posredovanja podatkov pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov.

 

Zavezanci za poročanje

 

Zavezanci za poročanje so izvajalci nastanitvene dejavnosti (gostitelji oziroma od njih pooblaščene osebe), katerih nastanitveni obrati so vpisani v Register nastanitvenih obratov.

 

Zavezanci poročajo dnevne in mesečne podatke prek spletne aplikacije eTurizem oziroma spletnega servisa za vsak posamezni nastanitveni obrat, ki ga upravljajo.

 

 

Vir in več informaciji najdete na Ajpes poročanje o gostih

eTurizem - Mesečno poročanje na Ajpes

Statistika nočitev

V novem sistemu eTurizem so vsi sobodajalci zavezani oddajati mesečna poročila o zasedenosti oziroma številu prodanih nastanitvenih enot. poročilo je potrebno oddati tudi v primeru da v celem mesecu ni bilo prihodov gostov. Poleg števila prodanih enot se v poročilu pošilja tudi število dodatnih ležišč in status nastanitvenega obrata (odprt, zaprt ...).

Postopek oddaje mesečnega poročila

ajpes-mesecno0

 

 

 

ajpes-mesecno1

 

 

ajpes-mesecno2

 

 

ajpes-mesecno3

15.01.2017

Poročilo o zasedenosti nastanitvenih enot

na določen dan

Paket iGost ProPlus

V paketu iGost ProPlus je dodan nov izpis v zavihku Gantogram. Izpis za določen dan je razdeljen na 3 dele:

 1. Prihodi
 2. Odhodi
 3. Bivanje

V vsakem delu je izpisana informacija o številki in nazivu rezervacije, ime nastanitvene enote v katero so gostje s te rezervacije razporejeni, število gostov, seznam storitev in opombe z rezervacije ter opombe iz razporeditve gostov.

 

izpis-zasedenosti

opombe-razporeditev

23.12.2015

iGost 2.5

Davčna blagajna

iGost PRO

V paketu iGost PRO je dodana davčna blagajna. Vsi izdani računi so skladni z zahtevami FURSa glede izdaje in potrjevanja gotovinskih računov po 2.1.2016.

Več o postopku pridobitve digitalnega potrdila, prijavi poslovnega prostora in ostalih podatkih za aktiviranje davčne blagajne si poglejte na strani: Davčna blagajna.

davcna-blagajna-2

14.09.2015

iGost 2.4

Novosti in spremembe

Kopiranje podatkov o gostih

Pri vnosu podatkov v knjigo gostov je sedaj možno kopiranje predhodno vnešenih gostov. V knjigi gostov je v zadnji koloni dodano novo polje "Kopiraj gosta". V to polje lahko vpišemo šifro gosta ali pa s pomočjo izbirnega sezmnama in filtra poiščemo gosta, ki je v preteklosti bivali v nastanitveni enoti.

knjiga-gostov-kopiraj

 

Izbira načina plačila predračuna

V matičnih podatkih pod Domov > Nastanitveni objekt > Podatki na izpisu ponudb je dodana nslednja izbira:

domov-maticni-ponudba1

05.05.2015

iGost 2.3

Novosti in spremembe

Splošno

 • Dodani so gumbi (Pomoč) in (Pomoč Video). S klikom na ta dva gumba se v oknu odpre spletna stran www.igost.si z navodili za vnos podatkov na trenutni strani oziroma se prikaže video z navodili.
 • Na vstopni strani Rezervacije, je dodano polje {Velja do dne} v desnem zgornjem kotu, kjer se vidi datum, ko preteče enoletni rok uporabe aplikacije.
 • Pri Rezervacijah in Gantogramu je dodano polje - legenda s seznamom prodajnih kanalov in ustreznimi barvami.
 • V matičnih podatkih je dodano polje: {Plačilo računa v roku ... dni}. Vnese se število dni. Velja le za primere, ko se izdan račun za nočitve plačuje preko TRR. V tem primeru se na izpisu računa dodatno vidi polje "Valuta plačila: Datum".

Datum valute plačila = Datum računa + Plačilo računa v roku ... dni.

Rezervacije

Pri kreiranju cene na vnosu rezervacije sta dodana gumba Preračun iz cene v procent popusta in obratno. V koledarju (Prihod dne in odhod dne) je sedaj pogled širši in prikazuje 3 mesece. Po vnosu dneva prihoda je ponujeni mesec za vnos dneva odhoda enak mesecu prihoda. 

Gantogram

 • Grafične izboljšave – dvobarvna mreža in zaobljena polja rezervacij kar pripomore k večji preglednosti Gantograma.
 • Dodan je gumb (Nova rezervacija). Novo rezervacijo se lahko doda neposredno iz Gantograma.

Razpored gostov

Na strani Rezervacije je v koloni [Razpored gostov] zapisan seznam sob/apartmajev kamor so razporejeni gostje. Če so gostje z iste rezervacije razporejeni v več sob se izpišeta prvi dve, na koncu pa je znak (+) kar pomeni da so gostje razporejeni v več kot 2 sobi.

eGost

Dodana je možnost avtomatskega zagona programa eGost.exe iz aplikacije. V ta namen je treba predhodno namestiti aplikacijo iGost.exe. Več o tem na: Avtomatski prenos prijav.

Dodana je možnost pošiljanja prijavnic za več lokacij. Za katero lokacijo se dela prenos se izbere s pomočjo izbirnega gumba (Lokacija). Ta opcija je uporabna samo za sobodajalce, ki pošiljajo podatke za nastanitvene enote ki se nahajajo na različnih lokacijah. Pred vklopom te opcije je potrebno vnesti podatke vodilnega zapisa za vse enote.

Dodatno polje pri prijavi gostov "Razlog oprostitve plačila TT". Privzeto je "Ni oprostitve"

Poročila

Poenoteno je poročilo o nočitvah za občino. Sobodajalci na območju občine Kranjska Gora rabijo razširjen – bolj podroben izpis poročila. Sedaj je ta izpis enak za vse sobodajalce.

Poročilo ima sedaj bolj kompakten izgled. Dodana je specifikacija kategorij, ki so oproščene plačila TT.

V izpisu knjige gostov je za potrebe inšpekcije dodano polje: število nočitev, višina TT in razlog oprostitve plačila.

Blagajna

Poleg blagajniškega izdatka se lahko sedaj vnaša tudi blagajniški prejemek. Oba sta potem vidna na izpisu blagajniškega dnevnika.

05.02.2015

Avtomatski prenos prijavnic

Zagon programa eGost.exe iz brskalnika

Poenostavljen je prenos prijavnic gostov na Policijo. Z namestitvijo programa iGost.exe se prenos prijavnic sproži iz brskalnika. Za več informacij si poglejte namestitev in nastavitev brskalnikov.

20.12.2014

iGost 2.2

Novosti in spremembe v zadnji verziji

Krajše/daljše bivanje za samo enega od gostov iste rezervacije

Pri prijavi gostov je sedaj možno vnašati dolžino bivanja za vsakega gosta posebej, kar je uporabno v primeru, če znotraj iste skuine nekdo prej pride/odide.

Prodajni kanali

V rzervacijah je dodana nova kolona prodajni kanali. S prodajnim kanalom se označuje od kje je prišla rezervacija. Na primer preko Booking.com, Tripadvisor.com, lastne spletne strani, e-maila, telefona ...

Dodatna polja na rezervaciji

Dodana so bila naslednaj polja pri vnosu rezervacije:

 • Email
 • Opombe

Polji sta opcijski, njun prikaz se lahko vklopi ali izklopi v nastavitvah matičnih podatkov.

Avans

V rezervacijah je dodano novo polje datum plačila Avansa. Višina avansa oziroma predplačila rezervacije se vnese ob njenem kreiranju. Če ima rezervacija vnešen avans (v % ali znesku EUR) se v seznamu rezervacij prikaže povezava z oznako Avans. s klikom na povezavo lahko vnesemo datum plačila avansa. Datum plačila se potem vidi v seznamu rezervacij.

Urejnje rezervacije direktno iz gantograma

S klikom na obarvano polje rezervacije v gantogramu se prikaže povezava za urejanje te rezervacije. 

Dodatni izpisi v poročilih

 • Rekapitulacija izdanih računov
 • Računi postavke in Naslovi gostov

 

30.06.2014

iGost 2.1

Novosti in spremembe v zadnji verziji

Splošno

Preurejeni in skrajšani nazivi menijev. Vse z namenom prilagoditve aplikacije tablicam in pametnim telefonom.

Meni Domov

Dodan meni dodajanje artiklov/storitev
Dodan hitri meni za lažji dostop če uporabljate tablice/pametne telefone

Meni Rezervacije

Na vrhu so dodani filtri za iskanje rezervacij

Dodatne kolone za kontrolo števila gostov. Koliko gostov je vnesenih na rezervacijo, koliko jih je razporejenih v sobe in koliko prijavljenih v eGost. Število v vseh treh kolonah se mora ujemati. Ujemanje/neujemanje označuje znak v zeleni oziroma rdeči barvi.

Dodajanje storitev/artiklov na ponudbo/račun. Poleg nočitev in turistične takse je sedaj mogoče obračunati gostu še dodatne storitve kot so na primer čiščenje, smučarske karte, vodeni izleti, otroška postelja...

Avansni račun. Za davčne zavezance je dodana nova kolona kjer se kreira avansni račun za prejeto predplačilo.

Kolona za razporejanje gostov ima sedaj ime apartmaja v katerega so gostje razporejeni.

Nova rezervacija

Spremenjen je razpored polj tako da so na levi polja za vnos podatkov o rezervaciji na desni pa kalkulacija zneska nočitev in turistične takse.

Dodana so 3 nova polja e-mail, telefonska številka in opombe. Prikaz teh polj vklopite v nastavitvah (Domov > Podatki o nastanitveni enoti).

Predplačilo/avans za plačilo nočitev se sedaj lahko vnaša kot procent zneska nočitev ali fiksen znesek.

Razpored gostov v sobe

Dodana je kontrola zasedenosti sobe/apartmaja. Pri razporejanju gostov se prikažejo samo nezasedene sobe/apartmaji.

Izpis rezervacije PDF

Dodan je izpis artiklov/storitev.

Meni Gantogram

Prenovljen gantogram. Dodane so barve in možnost izbire začetnega datuma. Premikanje po gantogramu levo desno s pomočjo kolesa na miški. Ko se s kazalcem postavimo na rezervacijo se izpišejo podatki o tej rezervaciji (Naziv rezervacije, datum prihoda in datum odhoda)

Meni Računi

Dodana sta tiskanje, storno in popravljanje avansnih računov.

Izis računa PDF

Na izpisu računa so dodana polja: Datum opravljanja storitev od datuma do datuma, številka rezervacije na katero se nanaša račun, ID za DDV če ste davčni zavezanec, polje glava in noga računa. Dodana je možnost, da se na računu izpiše podpis v enem od grafičnih formatov (jpg, png). Zaradi večje preglednosti, je spremenjena razporeditev vsebine na računu.

Meni Blagajna

Dodano je vnašanje blagajniških izdatkov (polog gotovine), stanje blagajne (saldo) in izpis blagajniškega dnevnika.