Podatki o podjetju

Inkanet, spletne aplikacije d.o.o.
Kot 103, 5230 Bovec

ID za DDV: 68433913
Davčni zavezanec: NE

Matična številka:8529094000

IBAN: SI56 0510 0801 6747 527 (ABANKA d.d.)

Datum vpisa v poslovni register Slovenije: 11.10.2019

Storitev iGost obsega spletno aplikacijo, ki se trži pod to storitveno znamko in je opredeljene na spletnih straneh www.igost.si kot:

Spletna aplikacija za vodenje evidence gostov z davčno blagajno(v nadaljevanju Spletna aplikacija)

Ponudnik storitve iGost je podjetje Inkanet, spletne aplikacije d.o.o., Kot 103, 5230 Bovec z davčno številko 68433913 (v nadaljevanju Ponudnik)

Naročnik storitev iGost je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je preko spletnih strani ali kakšne drug pisni način naročila storitve ponudnika (v nadaljevanju Naročnik).

Stranka vsak Naročnik ali Uporabnik storitev iGost (v nadaljevanju Stranka)

Splošni Pogoji

Splošni pogoji poslovanja za spletno aplikacijo

1. člen
(uvodna določba)

(1)Splošni pogoji poslovanja za spletno aplikacijo so pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in firmo Inkanet, spletne aplikacije d.o.o., ki jo skleneta naročnik (v nadaljevanju »naročnik«) in Inkanet, spletne aplikacije d.o.o. (v nadaljevanje »ponudnik«)
(2) Razmerje med ponudnikom in naročnikom urejajo poleg veljavne zakonodaje še splošni pogoji in cenik.

2. člen
(definicije)

Naslednji izrazi in kratice imajo naslednji pomen:
• ponudnikova spletna stran je spletna stran na naslovu www.igost.si
• kontaktni podatki vključujejo telefon, telefaks ter elektronsko pošto kontaktne osebe
• paketi spletne aplikacije so paketi ponudnikovih storitev, katerih specifike so objavljene na ponudnikovi spletni strani
• naročniški paket je paket spletne aplikacije, ki ga naročnik naroči ponudniku
• naročniku je določeno enolično uporabniško ime, ki se uporablja za identifikacijo naročnika pri uporabi spletne aplikacije v okviru naročniškega paketa in morebitnih dodatno naročenih storitev
• administrativni email je email naslov katerega naročnik sporoči ob povpraševanju
•Obračunsko obdobje je 1 leto

3. člen
(sklenitev naročniškega razmerja)

(1)Naročnik izpolni povpraševanje na spletni strani www.igost.si ali ga pošlje po elektronski pošti oziroma sporoči po telefonu. Na elektronski naslov navedenem v povpraševanju bo naročnik prejel ponudbo za izbrani paket. Po plačilu ponudbe se naročniku izda račun z rokom veljavnosti uporabe spletne storitve za obračunsko obdobje.
(2) Za vsak vstop v aplikacijo na spletnem naslovu https://igost.inkanet.si/ mora naročnik vpisati svoje uporabniško ime in geslo, ki ju pridobi od ponudnika. Geslo je možno spremeniti ob vstopu v aplikacijo.
(3) Ponudbo za podaljšanje uporabe spletne aplikacije posreduje ponudnik na administrativni email naročnika. Po plačilu podaljšanja spletne aplikacije ponudnik posreduje naročniku original račun po pošti, kot potrdilo o plačilu.

4. člen
(obveznosti naročnika)

(1) Naročnik se zavezuje, da bo ponudnika takoj obvestil, če se bodo spremenili njegovi kontaktni podatki, in da bo redno spremljal predal elektronske pošte, ki je naveden v kontaktnih podatkih, prav tako pa bo periodično spremljal objavljena obvestila na spletnih straneh ponudnika.
(2) Izključno naročnik sam je odgovoren:
• za uporabo ponudnikovih storitev v skladu z veljavnimi zakoni ter predpisi,
• za programsko in strojno opremo, ki jo uporablja za dostop do spletne aplikacije ponudnika;
• za varovanje informacij o strankah, do katerih ima naročnik dostop zaradi opravljanja transakcij elektronskega poslovanja preko programov spletne aplikacije.
(3) Naročnik se zavezuje, da bo primerno zavaroval svoje uporabniško ime in geslo pred nepooblaščeno uporabo. V nobenem primeru ponudnik ne bo odgovoren za posledice nepooblaščene uporabe ali zlorabe naročnikovega uporabniškega imena ali gesla.
(4) Naročnik sam je odgovoren za to, da ponudnikovo spletno aplikacijo uporablja v skladu z veljavnimi predpisi, splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani www.igost.si
(5) Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške za nastalo škodo zaračuna naročniku.

5. člen
(odgovornost ponudnika)

(1) Ponudnik naročniku omogoča uporabo spletne aplikacije. Ponudnik se obvezuje, da bo po svojih najboljših močeh skrbel za delovanje strežnika in storitev, da bo strežnik vzdrževal in po potrebi nadgrajeval strojno opremo. Zaradi same narave storitve in narave interneta, ponudnik ne more zagotavljati, da bo storitev vedno dostopna.
(2) Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika pri storitvah iz naročniškega razmerja in pri vsaki kršitvi naročniške pogodbe omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev. Ponudnik in njegovi partnerji ne bodo odgovorni za kakršnokoli posredno, neposredno ali posledično škodo, povzročeno z uporabo ali nezmožnosti uporabe katerekoli ponudnikove storitve.
(3) Ponudnikova odgovornost za škodo je izključena za škodo povzročeno zaradi naslednjih in drugih vsebinsko podobnih razlogov:
• škodo ali odgovornost nastalo zaradi zakasnitev dostopov in prenosov ali njihovih prekinitev,
• škodo ali odgovornost nastalo, ker ni prišlo do prenosa podatkov ali njihovem napačnem prenosu,
• škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih dejavnikov ali višje sile,
• škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščene uporabe ali zlorabe naročnikovega uporabniškega imena ali gesla,

6. člen
(cenik in plačilni pogoji)

(1) Storitve se obračunajo v skladu z veljavnim cenikom, ki ga ponudnik objavlja na spletni strani www.igost.si. Ponudnik ima pravico spreminjati cene storitev in način obračunavanja, vendar se zavezuje, da bo tako spremembo objavil na svoji spletni strani vsaj 15 dni pred začetkom njene veljavnosti in bo o tem obvestil naročnika tudi po elektronski pošti. Tehnične informacije oz. specifikacije posameznih paketov so objavljene na spletni strani ponudnika.
(2) Za uporabo spletne aplikacije ponudnika je potrebno predplačilo za določeno obdobje. Podatki za plačilo bodo posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov. Naročene storitve bodo opravljene, ko prejmemo nakazilo oziroma potrdilo o uspešno izvedenem nakazilu. Račun se bo glasil na lastnika uporabniškega vmesnika, torej na podatke, ki jih naročnik vnese ob naročilu in bo poslan po navadni pošti.
(3) Ponudnik izstavlja račun za naročene storitve najkasneje do 15. dne v mesecu za storitve opravljene v tekočem mesecu, razen če se ponudnik in naročnik ne dogovorita drugače. V primeru vnaprejšnjega plačila. Rok za plačilo je petnajst dni.
(4) Spremembe paketov spletne aplikacije se obračunajo od dneva ponudnikove potrditve spremembe na naslednjem letnem računu, ki ga izda ponudnik in sicer sorazmerno glede na trajanje leta.
(5) V primeru zamude plačila ponudnik naročniku zaračuna stroške opominjanja po ceniku in zakonsko predpisane zamudne obresti.
(6) Vsa plačila so nepovračljiva, razen če se ponudnik odloči drugače.

7. člen
(podpora)

(1) Ponudnik omogoča naročniku podporo po telefonu in elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. vsak dan v obratovalnem času od 9.00 do 17.00. Ponudnik nudi naročniku pomoč izključno za vprašanja in težave, ki se tičejo delovanja aplikacije. Pod pomoč, ki jo ponudnik nudi naročniku v okviru plačila storitve spletne aplikacije brez doplačila, ne štejejo nasveti za pridobitev digitalnih potrdil, vpisa nastanitvenih obratov v Ajpesov register RNO in splošnih vprašanj glede nastavitev brskalnika in druge programske ter strojne opreme ki ni vezana na delovanje spletne aplikacije.
(2) Ponudnik za vso komunikacijo z naročnikom uporablja kontaktne podatke, ki jih naročnik navede v povpraševanju.
(3) Naročnik lahko komunicira s ponudnikom po telefonu ali elektronski pošti, pri čemer vedno navede svoje uporabniško ime. Ponudnik svoje ažurne kontaktne podatke objavlja na svoji spletni strani.

8. člen
(vzdrževalna dela)

Ponudnik bo občasno, najpogosteje v nočnem času oz. po lastni presoji opravljal nujne postopke za nemoteno delovanje spletne aplikacije in bo v skladu s tem opravljal razumno nujna vzdrževalna dela. Ponudnik bo glede vzdrževalnih del poskusil predhodno obvestiti naročnika po elektronski pošti, prekinitve pa bodo objavljene tudi na spletni strani ponudnika, razen v primeru okoliščin, na katere ponudnik nima vpliva.

9. člen
(zloraba spletne aplikacije)

(1) Vsaka nepooblaščena uporaba spletne aplikacije se šteje kot zloraba.
(2) Kot zloraba štejejo poleg drugih načinov nepooblaščene uporabe storitev tudi naslednja dejanja:
• če naročnik ne uporablja ponudnikove storitve v skladu z veljavnimi zakoni ter predpisi
(3) V primeru zlorabe spletne aplikacije si ponudnik pridružuje pravico, da takoj, brez predhodnega opozorila, naročniku onemogoči ali omeji dostop do nje.
(4) Naročnik je odgovoren za škodo, ki ponudniku nastane zaradi zlorabe. Prav tako je naročnik dolžan namesto ponudnika vstopiti v kakršen koli postopek, ki bi ga državni organi ali tretje osebe zaradi zlorabe naročnika sprožile proti ponudniku oziroma mu povrniti kakršno koli škodo, ki bi mu zaradi takih postopkov nastala, vključno s stroški pravnega svetovanja.
(5)Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške za nastalo škodo zaračuna naročniku.

10. člen
(prekinitev storitev)

(1) Katera koli pogodbena stranka lahko odpove naročniško razmerje z enomesečnim odpovednim rokom. Odpoved, ki mora biti poslana po elektronski ali navadni pošti, začne veljati naslednje obračunsko obdobje. 
(2) Če naročnik ne poravna svojih obveznosti iz naročniškega razmerja v roku, ga ponudnik o tem obvesti. Če naročnik v enem tednu od obvestila ne poravna zapadlih obveznosti oziroma ne pride do drugačnega dogovora, mu lahko ponudnik omeji ali onemogoči uporabo uporabniškega računa. Če v roku 14 dni od obvestila ni odziva naročnika, si ponudnik pridržuje pravico, da ukine dostop do spletne aplikacije. To pa ne vpliva na naročnikovo obveznost, da ponudniku poravna vse zapadle terjatve.
(3) Naročnik se strinja, da lahko ponudnik kadarkoli izbriše uporabniški račun in onemogoči uporabo storitev, če je naročnik navajal napačne ali zavajajoče informacije ali kršil naročniško pogodbo. Ponudnik v tem primeru ne povrne vplačanih zneskov.
(4) Naročnik se strinja, da lahko ponudnik po lastni presoji prekine dobavo storitev, vendar mora o tem predhodno obvestiti naročnika, uporabo storitev pa lahko prekine mesec dni po tem, ko je poslal obvestilo.
(5) Naročnik se strinja, da ponudnik ni dolžan hraniti podatkov na strežniku več kot en mesec po izteku odpovednega roka. Po tem roku lahko naročnik pisno ali preko elektronske pošte zaprosi za pridobitev podatkov, storitev se zaračuna po veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani ponudnika.

11. člen
(prenos pravic in obveznosti)

(1) Pravice in obveznosti naročnika, ki izhajajo iz naročniškega razmerja niso prenosljive brez ponudnikove pisne odobritve. Prošnje za odobritev prenosa ponudnik ne bo zavrnil brez razloga.

12. člen
(zaupnost podatkov)

(1) Ponudnik in naročnik bosta obravnavala kot zaupne podatke vse informacije o drugi stranki, izpolnjene ob spletni prijavi, oziroma informacije, ki sta jih izvedela v povezavi z izvajanjem naročniškega razmerja. Pogodbeni stranki brez pisnega soglasja druge pogodbene stranke ne smeta razkriti teh informacij oz. sta dolžni učinkovito poskrbeti, da se te informacije ne zlorabijo.
(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi še dve leti po poteku naročniškega razmerja med strankama.

13. člen
(osebni podatki)

(1) Naročnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke. Ponudnik lahko osebne podatke uporablja tudi za periodično obveščanje o novostih, lastnih storitvah in izdelkih ter storitvah in izdelkih z njim povezanih oseb (neposredno trženje). Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov ponudnik naročnikom – fizičnim osebam zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
(2) Naročnik dovoljuje ponudniku, da uporabi ali objavi njegove podatke, kadar to zahteva veljaven predpis ali je to potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti ponudnika.

14. člen
(reševanje sporov)

(1) Ponudnik in naročnik se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poskušala rešiti sporazumno.
(2) Za morebitne spore, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojni sodišče v Novi Gorici.

15. člen
(sprememba splošnih pogojev)

Ponudnik lahko prosto spreminja te splošne pogoje ali spremeni ponudbo storitev. Vsaka taka sprememba postane veljavna 15 dni po tem, ko je objavljena na spletnih straneh ponudnika. Naročnik se strinja, da bo periodično obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami. Naročnik bo o spremembah obveščen tudi preko elektronske pošte. Če se naročnik s spremembo ne bo strinjal, lahko odpove to naročniško razmerje in sicer tako, da v roku 15 dni po začetku veljavnosti te spremembe ponudniku pošlje odpoved po elektronski ali po navadni pošti. Prekinitev naročniškega razmerja postane veljavna, ko ponudnik potrdi, da je prejel sporočilo naročnika. Naročnik se strinja, da z uporabo storitev po poteku tega roka upošteva in se strinja z vsemi spremembami splošnih pogojev spletnega gostovanja.

Splošni pogoji in določila veljajo od 01.12. 2019 do spremembe.

Inkanet, spletne aplikacije d.o.o.