eTurizem - Prijava gostov po novem

Poročanje na Ajpes

1. decembra 2017 se je spremenil način pošiljanja prijav gostov (Policija), poročanja o mesečnih in letnih statistikah za SURS (Statistični urad) ter poročanje o turistični taksi (Občine in LTOji). Vse naštete evidence se bodo po novem vodile preko spletnega servisa na Ajpesu. Potrebno bo dnevno poročanje podatkov o nočitvah gostov ter mesečno poročanje podatkov za statistiko. Za poročanje bo najprej potreben vpis v Registru nastanitvenih obratov (RNO). 

Aplikacije iGost je že prilagojena smernicam katere predpisuje AJPES in njihov spletni servis eTurizem. Nova verzija iGost bo objavljena takoj, ko bo možno na Ajpes pošiljanje prijav gostov po novem sistemu.

 

AJPES bo v skladu s 15.b členom Zakona o gostinstvu in 2. členom Pravilnika o registru nastanitvenih obratov s 1.12.2017 vzpostavil in upravljal Register nastanitvenih obratov (v nadaljevanju: register), v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti (v nadaljevanju: zavezanci) vpisujejo nastanitvene obrate.

 

Nastanitveni obrati so:

 

  • gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi),
  • prostori za goste pri sobodajalcih,
  • kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in marine.

 

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

 

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo v prehodnem obdobju podatke o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov), začeli poročati prek spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO, torej od 1. 1. 2018 dalje.

 

AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil spletno aplikacijo eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.

 

Po novem se bodo podatki poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

 

Izvajalci nastanitvene dejavnosti:

 

  • dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah - najpozneje v 12 urah po prihodu gosta,
  • mesečno poročajo statistične podatke - za pretekli mesec.

 

Vsebina podatkov, ki se bo poročala prek spletnega portala AJPES, je opredeljena v Zakonu o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), način in vsebina posredovanja podatkov pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov.

 

Zavezanci za poročanje

 

Zavezanci za poročanje so izvajalci nastanitvene dejavnosti (gostitelji oziroma od njih pooblaščene osebe), katerih nastanitveni obrati so vpisani v Register nastanitvenih obratov.

 

Zavezanci poročajo dnevne in mesečne podatke prek spletne aplikacije eTurizem oziroma spletnega servisa za vsak posamezni nastanitveni obrat, ki ga upravljajo.

 

 

Vir in več informaciji najdete na Ajpes poročanje o gostih